аксесоари за GSM
Застраховки BUL INS bul ins застраховки автокаско и гражданска отговорност http://aksesoari-gsm.com/
СЕО оптимизация

Офиса се намира в кв."Дианабад", предлага всички видове застраховки, подготовка на документи за огледи и щети, сервиз на автомобили!

 

zastr
SEO оптимизация
ftg

 

ОБРАТНО

 

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

 Обект на застраховане са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества на физически и юридически лица.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Целта на полицата „Щети на имущество“ e да покрие разходите за ремонт или пълно възстановяване на погинало или частично увредено движимо и недвижимо имущество. 

КАКВО ЗАСТРАХОВАМЕ?

1. На физически лица

2. На юридически лица

-     Сгради
-     Машини
-     Съоръжения и оборудване
-     Стопански инвентар
-     Транспортни средства без МПС

-     Стоки
-     Материали и продукция
-     Незавършено производство

ПОКРИТИЯ
Покритията са разделени по Клаузи и могат да се комбинират. Минимално условие за сключване на полица обаче е основното покритие (Клауза „О”). Към него могат да се добавят допълнително покритите  рискове изброени в „Клауза Р” и „Клауза С”.

При тази клауза покритите рискове са:
-     Пожар
-     Удар от мълния (пряко и непряко попадение)
-     Експлозия
-     Имплозия
-     Сблъскване(падане) на летателни апарати и тела,части и предмети падащи от тях.

Важно е да знаете, че от това основно покритие се изключват рисковете:
-     Умишлен палеж
-     Взривяване

Тук се включват групи от следните рискове:
-     „Р1” - Природни бедствия – Буря, ураган , градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение в следствие на  природни бедствия,щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.
-     „P2” -  Измокряне причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации. 
При основното и разширеното покритие се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователно събитие за почистване,привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества,след настъпило застрахователно събитие, но не повече от 2% от застрахователната сума, освен ако не е уговорено друго.  Тези разходи обаче предварително се съгласуват със застрахователя.

Включва следните рискове:
-     „C1” - Кражба чрез взлом, включително чрез използването  на технически средства като шперцове и други подобни (по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК)
-     „С2” - Умишлен палеж
-     „С3” - Вандализъм и взривни устройства -  злоумишлено разрушаване на застрахованото имущество без то да е незаконно отнето от владение, включително и чрез използването на взривни устройства и материали.
-     „С4” - Грабеж – Отнемане на  чужда движима вещ от владението на другиго с намерение противозаконно присвояване, като  за целта е употребена сила или заплашване. Грабеж има и когато за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние. Както и всичко останало по смисъла на чл.198 от НК 
-     „С5” - Щети  на застраховано имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на  застрахования или лице на служба при него. 
-     „С6” - Земетресение 
-     „С7” - Свличане и срутване на земни пластове 
-     „С8” - Щети от действието на морски вълни 
-     „С9” - Други рискове по специално договаряне 


ДОСТЪПНИ ЛИ СА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ?

Да. Имуществените застраховки предлагани от ЗД „Бул Инс” АД  могат да бъдат  така направени, че всеки един член на обществото да си позволи такава полица. Ние предлагаме пълна  гама от имуществени застраховки както за физически, така и за юридически лица.
Пример
За да не сме голословни Ви представяме един от вариантите на  имуществените полици в ЗД „Бул Инс” АД – застраховка домашно имущество.
Лимити на отговорност:
Сграда – 30 000 лв.
Движимо имущество – 3 000 лв.
Гражданска отговорност към трети лица – 2 000 лв.
Включени покрити рискове:

-    С1 – Кражба чрез взлом, включително чрез използването  на технически средства като шперцове и др. подобни
-    С6 – Земетресение

Срок
Срокът на застраховката е 1 година
Цена
Премията, която се заплаща е 35 лв.

 

застраховки BULINS мобилна група